Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัว ก่อนลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์เพื่อผลประโยชน์

สูงสุดของท่าน ทางบริษัท worldgrow Trading And Marketing ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทฯขอสัญญาว่า

จะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับอย่างดีที่สุด

1. การใช้ข้อมูล

ข้อมูลที่ท่านเปิดเผยกับ worldgrowgroup.com ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ที่อยู่ E-mail Address ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า หรือการชำระเงิน อาจถูกนำไปใช้ในการปรับปรุง และส่งเสริมการให้บริการ การตลาด

การพัฒนาบริการของเว็บไซต์นี้ เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของท่าน นอกจากนี้แล้ว worldgrowgroup.com ขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของท่านมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ตลอดเวลา

2. ความปลอดภัยของข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ worldgrowgroup.com ทั้งหมดนั้น ท่านได้ยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของ worldgrowgroup.com

อย่างไรก็ตาม worldgrowgroup.com รับประกันว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับการรักษาอย่างเป็นความลับและได้ใช้มาตรฐานความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด

และเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์นี้โดยเคร่งครัด สำหรับผู้ใช้ทั่วไปการเข้าสู่ข้อมูลของตนเองจำเป็นต้องใช้ชื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิก และรหัสผ่านที่ทาง worldgrowgroup.com ออกให้เท่านั้น

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(Hack) สูญหายหรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ทางบริษัทฯ โดย worldgrowgroup.com

ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นทั้งหมด สำหรับการรับส่งข้อมูลและการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตทางอินเตอร์เน็ตได้เชื่อมต่อกับธนาคารผ่านระบบที่มีการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง

ตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ข้อมูลบัตรเครดิตของท่านถูกจัดเก็บไว้ที่ธนาคารเพียงแห่งเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการเก็บข้อมูลไว้ที่ฐานข้อมูลของworldgrowgroup.com แต่อย่างใด”

3. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง และลบข้อมูล

ท่านสามารถแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ข้อมูลต่างๆ ในข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ด้วยตนเอง โดยใช้ชื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกและรหัสผ่านที่ทาง worldgrowgroup.com ออกให้ท่านในการผ่านเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ท่านคือผู้เดียวที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ และท่านคือผู้เดียวที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลเหล่านั้นได้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกและรหัสผ่านของท่านเอง worldgrowgroup.com

ขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูลชื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ worldgrowgroup.com จะไม่มีการถามรหัสผ่านของท่านไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น และในกรณีที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น

กรุณา sign – out ก่อนทุกครั้งเมื่อท่านไม่ต้องการใช้บริการต่อไปหรือปิดบราวเซอร์เมื่อท่านเสร็จสิ้นการทำงาน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ข้อมูลของท่านซึ่งอาจจะทำให้ท่านได้รับความเสียหายในภายหลัง

ทั้งนี้ ท่านจะต้องรับผิดชอบกับการกระทำต่างๆ ภายใต้ชื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกและรหัสผ่านของท่าน ทาง worldgrowgroup.com จะไม่รับผิดชอบหากท่านนำผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกและรหัสผ่านของท่านไปให้ผู้อื่น

4. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

worldgrowgroup.com เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ดังนั้น ข้อมูลของท่านที่ worldgrowgroup.com ได้รับนั้นโดยหลักการแล้วจะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเว็ปไซด์นี้เท่านั้น

จะไม่มีการอนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลของท่านนอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และเว้นแต่:

ได้รับความยินยอมจากท่าน

เป็นการจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี

การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง