Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

ข่าวสารและความรู้2

ใบมะยมรักษาโรค 

worldgrow thailand

ใบมะยมรักษาโรค 

1.jpg

"มะยม" เป็นไม้ที่ได้รับความนิยมในการปลูกของคนไทยมาช้านาน เนื่องจากคนไทยมีความเชื่อว่า บ้านไหนมีต้นมะยมจะได้รับความนิยมชมชอบตามชื่อ นอกจากนั้น ผลมะยม ยังสามารถนำมาทานเล่นกับพริกเกลือ หรือนำมาตำรับประทานเพื่อให้เกิดความกระชุ่มกระชายต่อร่างกาย เพราะมะยมมีรสชาติเปรี้ยวจัด... แต่คุณเคยรู้มาก่อนเหรือไม่ ว่า "ใบมะยม" นอกจากจะให้ร่มเงาแก่บริเวณบ้านแล้ว ยังมีสรรคุณที่รักษาโรคต่างๆได้อีกมากมาย

วันนี้ World Green นำตัวอย่างประโยชน์บางข้อของใบมะยมมาฝากกันจร้า