Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

ข่าวสารและความรู้2

5 อันดับประเทศนำเข้าผลผลิตเกษตรไทย

worldgrow thailand

5 อันดับประเทศนำเข้าผลผลิตเกษตรไทย

1.jpg

วางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง หากมองลู่ทางการส่งออกสินค้าทางการเกษตรออก เราจะได้วางแผนการปลูกเพื่อส่งออกไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดยุทธศาสตร์ผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์ 4 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีวิสัยทัศน์ พันธกิจหลักที่ต้องการให้ “ไทยเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค ด้านการผลิต การบริโภค การค้าสินค้า และการบริการเกษตรอินทรีย์ ที่มีความยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับระดับสากล” รู้แบบนี้แล้วรีบวางแผนปลูกพืชผักอินทรีย์ เพื่อเป็นสินค้าส่งออกกันเถอะน้าาา