Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

ข่าวสารและความรู้2

แนวโน้มการส่งออกผลไม้ไทยไปจีน-ฮ่องกง ปี 2561 

worldgrow thailand

แนวโน้มการส่งออกผลไม้ไทยไปจีน-ฮ่องกง ปี 2561 

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากส่งออกผักผลไม้ไปต่างประเทศ การศึกษาราคาตลาดส่งออก ทั้งในอดีตและอนาคตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับประเทศที่ไทยส่งออกผลไม้มากเป็นอันดับต้นๆ อย่างประเทศจีน และฮ่องกง วันนี้ World Green ได้นำราคาตลาดผลไม้ปี 2560 ที่ผ่านมาในสองประเทศยักษ์ใหญ่นี้ มาให้เกษตรกรได้ศึกษากัน เพื่อจะได้วางแผนการเพาะปลูกในอนาคตได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และมีความเสี่ยงน้อยที่สุดจร้าา

1.jpg