Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

ข้อมูลฟลาโวเจน

 
1.png
 

เป็นอาหารเสริมพืชทางใบเป็นไมโครโมเลกุลทางการเกษตรยุคใหม่ที่เกิดจากภูมิปัญญา ค้นคว้าวิจัยและพัฒนามามากกว่า 10 ปี จนสำเร็จและจำหน่ายในท้องตลาดตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน

ฟลาโวเจน เป็นธาตุอาหารพืชอินทรีย์ใช้ฉีดพ่นทางใบ ลำต้น และรากของพืช ใช้ได้กับพืชทุกชนิด สกัดจากพืช 15 ชนิดที่ออกฤทธิ์ชีวภาพทางการเกษตร (Bioactive Compound of Agriculture) สกัดจากสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ ช่วยให้พืชเจริญเติบโต มีภูมิต้านทานต่อโรคและแมลง ลดการใช้สารเคมี ทำให้ผู้ใช้ ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมสะอาดปลอดภัย

 
2.png
 

ฟลาโวเจน คือ อาหารเสริมพืชทุกชนิด มีสารออกฤทธิ์ คือ สารฟลาโวนอยด์ (flavonoids) ที่ค้นพบในสมุนไพร พืช ผัก ผลไม้ หลากหลายชนิดที่มีสีสัน สดใส มีประโยชน์ต่อ คน พืช สัตว์ ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้ คน พืช สัตว์เจริญเติบโตอย่างแข็งแรง มีภูมิต้านทานต่อโรค

พืช    ช่วยให้โครงสร้างของพืชเจริญเติบโต ตั้งแต่ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล
สัตว์   ช่วยให้มีโครงสร้างร่างกายแข็งแรง ปรับสมดุลที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันต่อสภาพแวดล้อม

 • กระตุ้นการสร้างโปรตีน เร่งแป้ง เพิ่มน้ำหนัก

 • กระตุ้นการแบ่งเซลล์ ทำให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

 • กระตุ้นการยืดตัวและขยายตัวของเซลล์

 • เสริมสร้างผนังเซลล์ (เก็บกักน้ำไว้ใช้เวลาแล้ง ป้องกันแมลง)

 • กระตุ้นการดูดปุ๋ย (N,P,K)

 • เพิมผลผลิต 30%-300% ลดต้นทุน ดินดีสมบูรณ์ไม่เสียในระยะยาว

 
4.png
 
6.png
6.png
7.3.png
7.png
7.1.png
7.4.png
7.5.png
7.6.png
 
8.png
 
 • ควรบำรุงดินให้สมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกอยู่เสมอ เพื่อช่วยการเจริญเติบโตของพืช โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ฟลาโวเจนชนิดเม็ด 25 กก. (1ถุง) ผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักหรือใช้ปุ๋ยอินทรีย์ฟลาโวเจน ชนิดเม็ด 25 กก. (1 ถุง) ผสมดินดี 80 กรัม (1 ซอง)

 • ก่อนฉีดพ่นทุกครั้งต้องทำความสะอาดเครื่องพ่นให้ปราศจากสารเคมีและน้ำที่ใช้ผสมควรเป็นน้ำสะอาด ปราศจากสารเคมีเจือปน หากใช้น้ำที่มีส่วนผสมของคลอรีน ควรมีการพักน้ำ 2-3 วัน ก่อนน้ำมาใช้เพื่อให้คลอรีนระเหยออกก่อน

 • ในการฉีดพ่นควรปรับหัวฉีดให้เป็นละอองฝอยบางๆ ลักษณะเป็นหมอก จะช่วยให้ประหยัดและเป็นประโยชน์ต่อพืชมากที่สุด

 • เวลาที่ฉีดพ่นที่ดีควรเป็นเวลา 05.00-09.00 น. และควรพ่นก่อนฝนตก ประมาณ 1 ชม.

 • เพื่อให้พืชแข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิต้านทานโรคและแมลงควรใช้ในอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดเท่านั้น

 • ฉีดพ่นทั่วใบ ลำต้น โคนต้น โดยเฉพาะใบ จะทำให้พืชดูดซับฟลาโวเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ห้ามผสมยาฆ่าแมลง หรือยาฆ่าหญ้า พร้อมกันกับฟลาโวเจน เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพลดลง หรือ หากจำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลง ควรผสม ฟลาโวเจนลงในน้ำก่อนแล้วตามด้วยยาอื่น

 • หากใช้ฟลาโวเจนไม่หมด ควรเก็บไว้ในที่ร่ม

 • ควรฉีดพ่น ก่อนการใส่ปุ๋ย 5-7 วัน จะทำให้พืชกินปุ๋ยได้มากขึ้น

 • ไม่ควรใช้เกินอัตราส่วนที่กำหนด จะทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต